รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างเกมด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างเกมด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2010  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  การสร้างเกมด้วย โปรแกรม Microsoft Excel 2010  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านในเมือง  อำเภอพิชัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากการใช้ บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  การสร้างเกมด้วย โปรแกรม Microsoft Excel 2010  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านในเมือง  อำเภอพิชัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  การสร้างเกมด้วย โปรแกรม Microsoft Excel 2010  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านในเมือง  อำเภอพิชัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  ของโรงเรียนบ้านในเมืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ปีการศึกษา  2557  จำนวน   นักเรียน 35  คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  บทเรียนสำเร็จรูป       เรื่อง      การสร้างเกมด้วย โปรแกรม Microsoft Excel 2010  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  จำนวน 8  เล่ม    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป   เรื่อง  การสร้างเกมด้วย โปรแกรม Microsoft Excel 2010  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป   เรื่อง  การสร้างเกมด้วย โปรแกรม Microsoft Excel 2010  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                   ผลการพัฒนา  พบว่า  บทเรียนสำเร็จรูป   เรื่อง  การสร้างเกมด้วย โปรแกรม Microsoft Excel  2010  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ   84.40/83.30  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป   เรื่อง  การสร้างเกมด้วย โปรแกรม Microsoft Excel  2010  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผู้เรียนมีความพึงพอใจ ต่อบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  การสร้างเกมด้วย โปรแกรม Microsoft Excel  2010  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย  4.55   มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่  0.57

Advertisements

About สนุก Com... สนุก Kid...กับครูนิตส์

teacher

Posted on มีนาคม 14, 2016, in เรื่องน่ารู้. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: