การบ้านถึงหนู

   ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 – 4/4  ทำใบงานเรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  ส่งครูืทาง Facebook  ของครู  https://www.facebook.com/nittayain  คลิกที่นี่เพื่อทำใบงาน

แบบฝึกหัด

แบบฝึกเรื่องคีย์บอร์ด

Advertisements
 1. ธีรภัทร์ เขียวนุ่ม

  แหล่งข้อมูล หมายถึง แหล่งที่ให้รายละเอียดของข้อมูล ซึ่อแหล่งข้อมูล อาจเป็นบุคคล
  แหล่งข้อมูลในโรงเรียนบ้านในเมือง เช่น
  1.ห้องเรียน
  2.ห้องสมุด
  3.ห้องศิลปะ
  4.ห้องนํ้า
  5.ห้องพยาบาล
  6.ห้องธุระการ
  7.ห้องดนตรี
  8.ห้องอังกฤษ
  9.ห้องคอมพิวเตอร์
  10.ห้องวิทยาศาสตร์
  11.โรงเพาะเห็ด
  12.หอประชุม
  13.อาคารอเนกประสงฆ์

 2. ด.ช.พิฆเนศ มาพรม ป4/3

  แหล่งข้อมูล หมายถึง แหล่งที่ให้รายระเอียดของข้อมูลแหล่งข้อมูลในโรงเรียนบ้านในเมือง
  1.ห้องศิลปะ
  2คอมพิวเตอร์
  3ห้องสมุด
  4ห้องดนตรี
  5วิทยาศาสร์
  6ห้องพละศืขสศาร์
  7ห้องประชุม
  8ห้องเรียน
  9 ห้องอังกฤษ
  10.ห้องธุรการ
  11ห้องพยาบาล
  12โรงเพาะเห็ด
  13แปลงผัก
  14โรงอาหาร
  15ห้องน้ำ

 3. ด.ช.ศฤงคาร ทองจันทา ป.4/3เลขที่17

  แหล่งข้อมูล หมายถึง แหล่งที่ให้รายละเอียดของข้อมูล ซึ่งแหล่งข้อมูล อาจเป็นบุคคน
  แหล่งข้อมูลในโรงเรียนบ้านในเมือง เช่น
  1. ห้องสมุด
  2. ห้องเรียน
  3. ห้องคอมพิวเตอร์
  4. ห้องอังกฤษ
  5. ห้องวิทยาศาสตร์
  6. ห้องพละศึกษา
  7. ห้องดนตรี
  8. ห้องศิลปะ
  9. โรงเพาะเห็ด
  10. ห้องพยาบาล

 4. ด.ช.ภาณุพงศ์ วงศ์สมนึก ป.4/3เลขที่18

  แหล่งข้อมูล หมายถึง แหล่งที่ให้รายละเอียดของข้อมูลอาจเป็นคคลแหล่งข้อมูลโรงเรียนบ้านในเมือง

  1. ห้องเรียน

  2.ห้องดนตรี

  3.ห้องคอมพิวเตอร์

  4.ห้องธุระการ

  5.ห้องน้ำ

  6.ห้องศิลปะ

  7.ห้องวิทยาศาสตร์

  8.ห้องพยาบาล

  9.ห้องอังกฤษ

  10.หอประชุม

 5. ฤทธิไกร มารอด เลขที่ 15 ชั้น 4/3

  แหล่งข้อมูลหมายถึงแหล่งที่ให้รายละเอียดของข้ัอมูล
  แหล่งข้อมูลในโรงเรียนบ้านในเมือง ได้แก่

  1 ห้องเรียน

  2 ห้องสมุด

  3 ห้องดนตรี

  4ห้องคอม

  5ห้องพละ

  6 ห้องศิลปะ

  7ห้องอังกฤษ

  8 ห้องวิทยาศาส

  9 ห้องธุรการ

  10 ห้องสังคม

  11ห้องประชุม

  12โรงเพราะเห็ด

 6. สิทธิพล จาดทัน 4/3 เลขที่8

  แหล่งข้อมูล หมายถึง แหล่งที่ให้รายละเอียดของข้อมูล ซึ่อแหล่งข้อมูล อาจเป็นบุคคล
  แหล่งข้อมูลในโรงเรียนบ้านในเมือง เช่น
  1.ห้องเรียน
  2.ห้องสมุด
  3.ห้องศิลปะ
  4.ห้องนํ้า
  5.ห้องพยาบาล
  6.ห้องธุระการ
  7.ห้องดนตรี
  8.ห้องอังกฤษ
  9.ห้องคอมพิวเตอร์
  10.ห้องวิทยาศาสตร์
  11.โรงเพาะเห็ด
  12.หอประชุม
  13.อาคารอเนกประสงฆ์

 7. อภิเดช คงตาล

  แหล่งข้อมูล หมายถึง แหล่งที่ให้รายละเอียดของข้อมูล ซึ่งแหล่งข้อมูล อาจเป็นบุคคน
  แหล่งข้อมูลในโรงเรียนบ้านในเมือง เช่น
  1. ห้องสมุด
  2. ห้องเรียน
  3. ห้องคอมพิวเตอร์
  4. ห้องอังกฤษ
  5. ห้องวิทยาศาสตร์
  6. ห้องพละศึกษา
  7. ห้องดนตรี
  8. ห้องศิลปะ
  9. โรงเพาะเห็ด
  10. ห้องพยาบาล

 8. อารียา เอี่ยมต่อ 4/3 เลขที่22

  แหล่งข้อมูลหมายถึงแหล่งที่ให้รายละเอียดของข้ัอมูล
  แหล่งข้อมูลในโรงเรียนบ้านในเมือง ได้แก่

  1 ห้องเรียน

  2 ห้องสมุด

  3 ห้องดนตรี

  4ห้องคอม

  5ห้องพละ

  6 ห้องศิลปะ

  7ห้องอังกฤษ

  8 ห้องวิทยาศาส

  9 ห้องธุรการ

  10 ห้องสังคม

  11ห้องประชุม

  12โรงเพราะเห็ด

 9. สิทธิพล จาดทัน

  แหล่งข้อมูล หมายถึง แหล่งที่ให้รายละเอียดของข้อมูล ซึ่อแหล่งข้อมูล อาจเป็นบุคคล
  แหล่งข้อมูลในโรงเรียนบ้านในเมือง เช่น
  1.ห้องเรียน
  2.ห้องสมุด
  3.ห้องศิลปะ
  4.ห้องนํ้า
  5.ห้องพยาบาล
  6.ห้องธุระการ
  7.ห้องดนตรี
  8.ห้องอังกฤษ
  9.ห้องคอมพิวเตอร์
  10.ห้องวิทยาศาสตร์
  11.โรงเพาะเห็ด
  12.หอประชุม
  13.อาคารอเนกประสงฆ์

 10. ด.ช.ธีรัวฒน์ ทองอ่อง ป4/2 เลขที่17

  เ้่่เเ

 11. แหล่งข้ฮมูล หมายถึง แหล่งที่ให้ลายละเอียด กับเรา และคนอื่น เป็นต้น
  1. ห้องสมุด
  2. ห้องคอมพิวเตอร์
  3. ห้องเรียน
  4. ห้องอังกฤษ
  5. ห้องธุรการ
  6. สวนสมุนไพร
  7. ห้องวิทยาศาสตร์
  8. ห้องดนตรี
  9. ห้องประชุม
  10. ห้องพละศึกษา
  11. แปลงผัก
  12. โรงเพราะเห็ด
  13. ห้องศิลปะ
  14. ห้องสังคมศึกษา
  15. ห้องพยาบาล

 12. ด.ช.ภูริพัฒน์ สุขสาด ป.4/4 เลขที่18

  แหล่งข้อมูล หมายถึง แหล่งที่ให้รายละเอียดของข้อมูล ซื่งแหล่งข้อมูล อาจเป็นบุคคน
  แหล่งข้อมูลในโรงเรียนบ้านในเมือง เช้น
  1.ห้องสมุด
  2.ห้องเรียน
  3.ห้องศิลปะ
  4.โรงเพาะเห็ด
  5.ห้องดนตรี
  6.ห้องพละศึกษา
  7.ห้องพยาบาล
  8.ห้องคอมพิวเตอร์
  9.ห้องอังกฤษ
  10.ห้องวิทยาศาสตร์

 13. ด.ญ.พรนภัส ทองศรีจันทร์ 4/4 เลขที่24

  แหล่งข้อมูล หมายถึง แหล่งที่ให้รายละเอียดของข้อมูลอาจเป็นคคลแหล่งข้อมูลโรงเรียนบ้านในเมือง

  1. ห้องเรียน

  2.ห้องดนตรี

  3.ห้องคอมพิวเตอร์

  4.ห้องธุระการ

  5.ห้องน้ำ

  6.ห้องศิลปะ

  7.ห้องวิทยาศาสตร์

  8.ห้องพยาบาล

  9.ห้องอังกฤษ

  10.หอประชุม

 14. ด.ช.สุทธิสิทธิ์ หัตถมา 4/2 4

  แหล่งข้อมูลหมายถึงททที่ที่ไหความรู้ต่างๆมากมาย

  1ห้องเรียน

  2ห้องนํ้า

  3ห้องคอม

  4ห้องสมุด

  5ห้องพละ

 15. ด.ช. จิรพัส ผาลาภ ชั้น ป. 4/2 เลขที่ 7

  เเหล่งข้อมูล หมายถึงเเหล่งที่ให้รายละเอียดของข้อมูล ซึ่งเเหล่งข้อมูล อาจเป็นบุคคล
  เเหล่งข้อมูลในโรงเรียนบ้านในเมือง เช่น
  1.ห้องสมุด
  2.ห้องเรียน
  3.ห้องคอมพิวเตอร์
  4.ห้องอังกฤษ
  5.ห้องวิทยาศาสตร์
  6.ห้องพละศึกษา
  7.ห้องดนตรี
  8.ห้องศิลปะ
  9.โรงเพาะเห็ด
  10.ห้องพยาบาล

 16. ด.ช.สิทธิกร แตงแก้ว4/2

  แหล่งข้อมูล หมายถึง แหล่งที่่ความรู้และรายละเอียด และแหล่งข้อมูลในโรงเรียนก็มีเช่น

  1ห้องเรียน

  2ห้องคอม

  3ห้องน้ำ

  4ห้องทำงาน

  5ห้องแต่งตัว

  6ห้องสมุด

 17. มานพชัย ชื่นชมเชย

  แหล่งข้อมูล หมายถึง แหล่งที่ให้รายละเอียดของข้อมูล ซื่งแหล่งข้อมูล อาจเป็นบุคคน แหล่งข้อมูลโรงเรียนบ้านในเมื่อง เช่น 1 ห้องสมุด 2ห้องเรียน 3ห้องคอมพิวเตอร์ 4ห้องอังกฤษ5ห้องวิทยาศาสตร์6ห้องพละศึกษา

 18. กิติศักดิ์

  แหล่งข้อมูลหมายถึง สิ่งๆ หรือข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นกับคน สถานที่
  1.ห้องสมุด

  2.ห้องดนตรี

  3.ห้องพยบาล

  4.ห้องพละศึกษา

  5.ศิลปะ

 19. ด.ญ ฐิติกานต์ รอดคง 4/4

  แหล่งข้อมูลหมายถึง สิ่งต่างๆ หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคน สัตว์ สิ่งของและ สถานที่ แหล่งข้อมูลในโรงเรียนบ้านในเมือง
  1. ห้องสมุด
  2. ห้องวิทยาศาสตร์
  3. ห้องศิลปะ
  4. ห้องดนตรี
  5. ห้องคอมพิวเตอร์
  6. ห้องธุระการ
  7. ห้องพละศึกษา
  8. ห้องอังกฤษ
  9. ห้องพยาบาล
  10. แปลงผัก

 20. ด.ญ.มนธิดา ร่มขาว เลขที่27 ป.4/4

  แหล่งข้อมูล หมายถึง แหล่งที่ให้รายละเอียดของข้อมูล ซิ่งแหล่งข้อมูล อาจเป็นบุคคน แหล่งข้อมูลในโรงเรียนบ้านในเมื่อง เช่น
  1.ห้องสมุด
  2.ห้องเรี่ยน
  3.ห้องพยาบล
  4.ห้องคอมพิวเตอร์
  5.ห้องอังกฤษ
  6.ห้องดนตีร
  7.ห้องพละ

 21. ด ญ วัชรินทร์ นะมาตคำ 21 ป 4/4

  แหล่งข้อมูลหมายถึง สิงต่างๆ หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคน สัตว์ สิ่งของและ สถานที่
  แหล่งข้อมูลในโรงเรียนบ้านในเมือง

  1. ห้องคอมพิวเตอร์
  2. ห้องวิทยาศาสตร์
  3. ห้องภาษาอังกฤษ
  4. ห้องดนตรี
  5. ห้องศิลป์
  6. ห้องพละศึกษา
  7 ห้องธุรการ
  8 ห้องสมุด
  9 ห้องภาษาไทย
  10 แปลงผัก

 22. ด.ช.นิวรรตน์ แม่นรัตน์

  แห้ลงข้อมูลหมายถึงแห่งที่ให้รายละเอียดของข้อมูล ซึ้งแห่ลงข้อมูลจานเป็นบุคคนแห่ลงข้อมูลโรงเรียนบ้านในเมือง
  1ห้องเรียน
  2ห้องวิทยาศาสตร์
  3แปรงผัก
  4ห้องคอมพิวเตอร์
  5ห้องสมุด
  6ห้องพละ
  7ห้องประชุม
  8ห้องภาษาอังกฤษ
  9ห้องดนตรี
  10ห้องศิลปะ
  11ห้องธุรการ
  12บ่อปลา

 23. แหล่งข้อมูล
  1 ห้องคอม
  2 ห้องสมุด
  3 ห้องดนตรี

 24. ด.ช.รัชชานนท์ จันทร์ยี ชั้นป.4/4 เลขที่10

  แหล่งข้อมูลหมายถึง แหล่งที่ให้รายละเอียดของข้อมูล ซึ่งแหล่งข้อมูล อาจเป็นบุคคน
  แหล่งข้อมูลในโรงเรียนบ้านในเมือง เช่น
  1.ห้องเรียน
  2.ห้องคอมพิวเตอร์
  3.ห้องสมุด
  4.แปลงผัก
  5.ห้องวิทยาศาสตร์
  6.หอประชุม
  7.โรงอาหาร
  8.ห้องพละศึกษา
  9.ห้องภาษาอังกฤษ
  10.ห้องดนตรี
  11.ห้องศิลปะ
  12.ห้องธุรการ

 25. ด.ช. เกียรติคุณ แสนมีสุข เลขที่ 7 ป. 4 / 4

  แห่งข้อมูลของโรงเรียนบ้านในเมืองได้แก่ เป็นโรงเรียนดีสีตำบล2ทำนํ้าชีวภาพ

 26. ด.ญ. ภาณิดา หนูชัย เลขที่ 23 ชั้นป.4/4

  แหล่งข้อมูลหมายถึง สิ่งต่างๆ หรือข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นกับคน สัตว์ สิ่งของ และ สถานที่
  แหล่งข้อมูลในโรงเรียนบ้านในเมือง
  1. ห้องวิทยาศาสตร์
  2. ห้องคอมพิวเตอร์
  3. ห้องธุรการ
  4. ห้องสมุด
  5. ห้องพยาบาล
  6. ห้องดนตรี
  7. ห้องศิลปะ
  8. ห้องอังกฤษ
  9. สวนผักเกษตรกรรม
  10. โรงเรือนเพาะเห็ด

 27. เเห่งข้อมูลของโรงเรียนบ้านในเมืองได้เเก่ เป็นโรงเรียนดีสีตำบล 2ทำนํ้ามักชีวภาพ

 28. ด.ช. ธีรสิทธิ์ ขัันเกษตร ป.4/4 ล.9

  เเหล่งข้อมูลของโรงเรียนบ้านในเมืองได้เเก่ 1เป็นโรงเรียนดีสีตําบล 2ทำนํ้าหมักชีวภาพ

 29. วรรณชนะ ถาวร โชติ

  แหล่งข้อมูล หมายถึงแหล่งที่ให้รายละเอียดของข้อมูล
  แหล่งข้อมูลของโรงเรียนบ้านในเมือง ได้แก่
  1.ห้องคอม
  2.ห้องเรียน
  3.ห้องธุรการ
  4.อาคารอเนกประสฆ์
  5.ห้องวิทย์
  6.ห้องสมุด
  7.ห้องศิลปะ
  8.ห้องพละ
  9.ห้องพยาบาล
  10.ห้องอังกฤษ
  11.แปลงผัก
  12.โรงเพาะเห็ด
  13.ห้องดนตรี
  14.บ้านพักครู
  15.สมุนไพร

 30. แหล่งหมายถึง แหล่งที่ให้รายละเอียดซึ่งแหล่งข้อมูลอาจเป็นบุคคนแหล่งข้อมูลบ้านในเมือง เช่น

  1.ห้องคอมพิวเตอร์
  2.ห้องสมุด
  3.ห้องพยาบาล
  4.ห้องศิลปะ
  5.ห้องพละศิกษา
  6.สวนเกษตร
  7.ห้องวิทยาศาสตร์
  8.ห้องประชุม
  9.ห้องธุรการ
  10ห้องอังกฤษ

  4.ห้องดนตรี
  5.ห้องศิลปะ

 31. แหล่งข้อมูลหมายถึงแหล่งที่ให้รายละเอียดของข้อมูล
  เช่น
  1ห้องสมุด
  2ห้องดนตรี
  3ห้องคอมพิวเตอร์
  4ห้องศิลปะ
  5ห้องอังกฤษ
  6แปลงผัก
  7ห้องเรียน

 32. ด.ญ.พรนภา สามี ป 4/4 เลขที่ 31

  แหล่งข้อมูล หมายถึง แหล่งที่รายละเอียดของข้อมูล ซึ่งแหล่งข้อมูล อาจเป็นบุคคนแหล่งข้อมูลบ้านในเมือง
  1ห้องสมุด
  2ห้องเรียน
  3ห้อคอมพิวเตอร์
  4ห้องอังกฤษ
  5. ห้องวิทยาศาสตร์
  6. ห้องพละศึกษา
  7. ห้องดนตรี
  8. ห้องศิลปะ
  9. โรงเพาะเห็ด
  10. ห้องพยาบาล
  11.แปลงผัก
  12.โรงเพาะเห็ด
  13.ห้องดนตรี
  14.บ้านพักครู
  15.สมุนไพร
  16สวนเกษร

 33. ด.ญ. พฤษภา คงแพ ป.4/4 เลขที่30

  แหล่งข้อมูล หมายถึง……
  แหล่งที่ให้รายละเอียดของข้อมูล ซึ่งแหล่งข้อมูลอาจเป็นบุคคน แหล่งข้อมูลโรงเรียนบ้านในเมือง เช่น
  1.ห้องสมุด
  2.ห้องคอมพิวเตอร์
  3.ห้องอังกฤษ
  4.ห้องดนตรี
  5.ห้องพละศึกษา
  6.ห้องศิลปะ
  7.ห้องวิทยาศาสตร์
  8.ห้องพยาบาล
  9.ห้องเรียน
  10.หอประชุม

 34. นัฎฑาทิพย์ 4/4 34

  แหล่งข้อมูล หมายถึงแหล่งที่ให้รายละเอียดของข้อมูล
  แหล่งข้อมูลของโรงเรียนบ้านในเมือง ได้แก่
  1.ห้องคอม
  2.ห้องเรียน
  3.ห้องธุรการ
  4.อาคารอเนกประสฆ์
  5.ห้องวิทย์
  6.ห้องสมุด
  7.ห้องศิลปะ
  8.ห้องพละ
  9.ห้องพยาบาล
  10.ห้องอังกฤษ
  11.แปลงผัก
  12.โรงเพาะเห็ด
  13.ห้องดนตรี
  14.บ้านพักครู
  15.สมุนไพร

 35. ณัฏฐาภรณ์ ถนอมชาติ ป.4/4 33

  แหล่งข้อมูล หมายถึงแหล่งที่ให้รายละเอียดของข้อมูล
  แหล่งข้อมูลของโรงเรียนบ้านในเมือง ได้แก่
  1.ห้องคอม
  2.ห้องเรียน
  3.ห้องธุรการ
  4.อาคารอเนกประสฆ์
  5.ห้องวิทย์
  6.ห้องสมุด
  7.ห้องศิลปะ
  8.ห้องพละ
  9.ห้องพยาบาล
  10.ห้องอังกฤษ
  11.แปลงผัก
  12.โรงเพาะเห็ด
  13.ห้องดนตรี
  14.บ้านพักครู
  15.สมุนไพร
  16สวนเกษร

 36. ชนนิกานต์ ชูพันธ์ ป4/1 32

  แหล่งข้อมูล หมายถึงแหล่งที่ให้รายละเอียดของข้อมูล
  แหล่งข้อมูลของโรงเรียนบ้านในเมือง ได้แก่
  1.ห้องคอม
  2.ห้องเรียน
  3.ห้องธุรการ
  4.อาคารอเนกประสฆ์
  5.ห้องวิทย์
  6.ห้องสมุด
  7.ห้องศิลปะ
  8.ห้องพละ
  9.ห้องพยาบาล
  10.ห้องอังกฤษ
  11.แปลงผัก
  12.โรงเพาะเห็ด
  13.ห้องดนตรี
  14.บ้านพักครู
  15.สมุนไพร
  16.สวนเกษร

 37. ณัฏฐาภรณ์ ถนอมชาติ

  แหล่งข้อมูล หมายถึงแหล่งที่ให้รายละเอียดของข้อมูล
  แหล่งข้อมูลของโรงเรียนบ้านในเมือง ได้แก่
  1.ห้องคอม
  2.ห้องเรียน
  3.ห้องธุรการ
  4.อาคารอเนกประสฆ์
  5.ห้องวิทย์
  6.ห้องสมุด
  7.ห้องศิลปะ
  8.ห้องพละ
  9.ห้องพยาบาล
  10.ห้องอังกฤษ
  11.แปลงผัก
  12.โรงเพาะเห็ด
  13.ห้องดนตรี
  14.บ้านพักครู
  15.สมุนไพร
  16สวนเกษร

 38. แหล่งข้อมูลโรงเรียน

 39. แหล่งข้อมูลหมายถึง ………………………………
  แหล่งข้อมูลในโรงเรียนบ้านในเมือง ได้แก่
  1. ห้องสมุด
  2. แปลงเกษตร
  เด้

 40. ด.ญ.อารียา เอี่ยมต่อ ป.4/3 เลขที่ 22

  แหล่งข้อมูลหมายถึง ให้ รายละเอียดหรือข้ดเท็จ จริง เกี่ยวกับ อะไรหลาย หลาย อย่าง เป็นต้น
  แห่ลงข้อมูลของโรงเรียนบ้านในเมือง

  1ห้องสมุด
  2ห้องประชุม
  3ห้องคอมพิวเตอร์
  4ห้องเรียน
  5ห้องดนตรี
  6.ห้องวิทยาศาสตร์

 41. แวะมาเยี่ยมค่ะ…บล็อกสวยค่ะ (เหมือนเจ้าของบล็อกเลย)
  น่าจะเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ลงไปในบล็อกเลยนะคะ…เพราะเด็กๆเข้ามาใช้งานเยอะด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: